1885年7--月Thomas Barclay (巴克禮)牧師,tī台南創辦台灣第一份報紙:《TÂI-ÔAN-HÚ-SIÂⁿ KÀU-HŌE-PÒ(台灣府城教會報)》,hō͘ 台語現代文學開始有正式發表ê所在,到ta百guā冬來,所發行ê台語刊物已經超過幾nā十種,出版ê台語文學創作koh-khah phái算,為beh hō͘ 民眾ē-tàng si̍k-sāi、欣賞作家tī咱tsit-tè土地所留--lh-lâi ê文學作品,thang好學習、了解、研究、傳承,tsiah透過展覽ê方式,kā作家留--lh-lâi ê珍貴ê文學作品,做tsit-kái全面ti̍k ê資料呈現,hō͘ 咱koh-khah清楚台語文學tī kui-ê台灣文學史--nih ê意義。

【華語】1885年7月Thomas Barclay (巴克禮 )牧師,於台南創辦台灣第一份報紙:《TÂI-OÂN-HÚ-SIÂⁿ KÀU-HŌE-PÒ(台灣府城教會報)》,使台語文學開始有正式發表的園地,至今百餘年來,所發行的台語刊物已經超過幾十種,出版的台語文學創作更難以數計,為了讓民眾認識、欣賞作家們在這塊土地所留下來的文學作品,藉以學習、了解、研究、傳承,因此透過設展的方式,將作家們所留下來的珍貴文學作品,做全面性的資料呈現,讓大家得以清楚台語文學在整個台灣文學史中的意義。

Tiām 種 / 播種 / CULTIVATION / Tiām-tsíng

  • 民間文學對作家文學ê影響深koh闊,世界每tsi̍t-ê族群lóng sio-siâng。

   本區主要beh紹介臺灣民間文學ê sui kap伊tī臺灣流傳、采集ê情形;mā beh紹介1885年以後臺灣人用白話字(教會羅馬字)學習現代文明ê文物、出版品kiau重要ê台語字(辭)典,hām in kap現代文學ê關係。

   【華語】

   本區主要介紹台灣民間文學之美,及其流傳、采集的情形;另也介紹1885年以後台灣人以白話字(教會羅馬字)學習現代文明的文物、出版品及重要台語字(辭)典,與現代文學的關係。

   更多

  • 1 曲盤

   LONG-PLAYING RECORD

   勝利二號

   古典手搖喇叭花留聲機,1930年代產品。(徐登芳先生捐)

   《送君曲》

   1940,李臨秋作詞,姚讚福作曲,純純唱,日東唱片發行(愛國 流行歌)。(黃士豪先生提供)(徐登芳先生捐)

   《點燈紅》

   1914年Nipponophone(日本蓄音器商會)公司發 行,是現此時出土的曲盤--nih,台灣人siōng早 (最早)的台語灌音。(黃士豪先生提供)

   《鑼聲若響》

   1955,林天來作詞,許石作曲,月玲唱,女王唱片發行。 (黃士豪先生提供)

   《桃花泣血記》

   1932,詹天馬作詞,王雲峰作曲,純純唱,古倫美亞唱片發行。(黃士豪先生提供)

   《青春嶺》

   1936,陳達儒作詞,蘇桐作曲,勝利唱片公司發行。(黃士豪先生提供)

   《十殿閻君》

   呂柳仙月琴彈唱灌音,屬勸世類歌仔,月球唱片廠股份有限公司出版。(周定邦先生提供)

   2 歌仔冊

   KUA-A-TSHEH

   ● 台灣唸歌的歌仔冊(竹林書局出版)

   《天堂地獄歌》 《黑貓黑狗相褒歌》 《義賊廖添丁歌》
   《八七水災歌》 《台南運河奇案歌》 《基隆七號房慘案歌》
   《百花相褒歌》 《戶蠅蚊仔大戰歌》 《寶島新台灣歌》

   《台省民主歌》

   臺灣唸歌的歌仔冊。(劉峰松先生提供)

   吳天羅月琴

   臺灣唯一六角月琴,吳天羅一生走唱唸歌的伴唱樂器。(吳現山先生提供)

   吳天羅手稿

   吳天羅自編自彈自唱的歌仔冊史詩《台灣四百年史》,描寫台灣人日治時期的生活集體記憶,是1phō(部)重要的歌仔冊文學。(吳現山先生提供)

   3 詩歌

   POETRY

   CHIT-GIA̍P KAPKA-TÊNG 職業與家庭

   1965年出版,台語七字仔白話字詩歌,尤正義牧師著。(林美雪小姐提供)

   Ô-MÛI KIÀN-CHÈNG KOA 胡梅見證歌

   1983年3月修訂4版,台語七字仔白話字詩歌,胡梅著,紀元德發行。

   4 民間文學

   FOLK LITERATURE

   《台灣民間文學集》

   昭和11年(1936年),李獻璋著,台灣新文學社。

   《台灣藝苑》 (陳坤崙先生提供)

   〈台灣藝苑創刊辭〉 :《台灣藝苑》第壹卷第壹號 / 昭和二年4月15日發行
   〈臺灣國風〉 :《台灣藝苑》第壹卷第貳號 / 昭和二年6月1日發行
   〈臺灣國風(續)〉 :《台灣藝苑》第壹卷第參號 / 昭和二年7月1日發行
   鄭坤五tī(於)《台灣藝苑》設〈臺灣國風〉專欄,發表採集的台灣褒歌,是頭1個刊登民間歌謠的藝文雜誌,提升台灣歌謠的文學地位。

   1992年開始胡萬川教授主持一個大規模的民間文學採集,咱tsia展的是其中一部份。

   更多

  • 1 公報

   KONG-PÒ

   《TÂI-OÂN HÚ-SIÂⁿ KÀU-HŌE-PÒ》台灣府城教會報(創刊號)

   1885年7月(光緒11年6月)tī(在)台南聚珍堂(新樓)創刊,台灣頭一份報紙,全部用白話字刊印,《台灣教會公報》的前身,hō͘ 台語文學開始有發表ê所在。(台灣教會公報社提供)

   《台灣教會公報》

   1960年代的《台灣教會公報》,tī(在)1969年tsìn(之)前,lóng(都) 用白話字刊印

   《漳泉聖公報》

   1888年出版,1911年以後改做《閩南聖公報》。(長榮中學提供)

   2 聖經、聖詩

   POETRY

   《KŪ IOK Ê SÈNG-KENG》舊約的聖經

   1948,中華聖經會,上海發行。(楊淑欣小姐捐)

   《SIN-IOK》新約

   高陳台灣白話聖經譯本,俗稱紅皮聖經。

   《LÁN Ê KIÙ-CHÚ IÂ-SO͘  KI-TOK Ê SIN-IOK》咱的救主耶穌基督的新約

   1927,聖冊工會活版印,上海。(楊淑欣小姐捐)

   《SIN-KŪ-IOK Ê SÈNG-KENG》 新舊約的聖經

   1927。(李傳牧師捐)

   《SÈNG-SI》聖詩

   1962,台灣教會公報社發行。(李傳牧師捐)

   《巴克禮牧師》

   Thomas Barclay,(1849-1935)蘇格蘭人,《台灣教會公報》創辦 者,翻譯廈門話新約聖經、廈門話舊約聖經,tuà tī (住在)台灣60年,對台灣ê傳道、教育、文化、語言方面有真(很)大的貢獻。(長榮中學提供)

   3 其他展物

   OTHER

   印刷機

   為著印刷羅馬字文書,1880年馬雅各醫生捐贈奉獻,是台灣第一台活字印 刷機。(長榮中學提供)

   白話字地圖

   木刻版拓印,地圖的地名全部使用台語白話字。(長榮中學提供)

    

   《LÔ-HÔA KÁI-TSŌ THÓNG-IT SU-HĀN-BÛN》羅華改造統一書翰文

   1924,劉青雲著,台南新樓書房出版。(陳效桓先生捐)

   《Thian-lō͘  Le̍k-thêng Tē 1 kòan》天路歷程第一卷

   1949,新樓光復印書局出版。(大順教會捐)

   《Pit-sòan ê chho ha̍k:Tē-jī pún》筆算的初學:第二本

   1900,倪為霖著。(楊淑欣小姐捐)

   Cha̍p-jī-ha̍p-sò 《十二合數》

   早期的九九乘法表,銅板版模,用白話字刻印。(長榮中學提供)

   畢業證書

   1969,林邊基督長老教會主日學校頒發,以台語白話字書寫的畢業證書。(鄭進明先生提供)

   《Lāi-goā-kho khàn-hō͘ -ha̍k》內外科看護學

   1917,英國醫師戴仁壽(G. Gushue-Taylor) kap(及)陳大鑼先生合 編,全冊用台語白話字編寫。內文主要講解西醫的解剖學、生理 學等人體功能kap(與)機制的醫學專書。

   《廈門音新字典》

   1917,甘為霖牧師 ( Rev. William Campbell)編,日本橫濱(Yokohama) 福音印刷株式會社印刷,台南台灣教會報社發行。

   《夏季學校白話字歌譜手稿》

   1960年代,夏季學校使用的歌譜,用台語白話字書寫。

   白話字教具(紙版)

   1960年代,教會使用的白話字教材。(太平境長老教會提供)

   白話字教具(布料)

   1960年代,教會使用的白話字教材。(太平境長老教會提供)

   《夏季學校白話字課本兒童故事集 第一冊 》

   1963,陳光輝著。(鄭兒玉牧師捐)

   《台灣漢語辭典》(第一冊)

   許成璋,1992,自立晚報文化出版部。

   明嘉靖刊荔鏡記戲文分類詞彙》(一、輔名詞、量辭)

   吳守禮手稿。(吳昭婉女士捐)

   《明嘉靖刊荔鏡記戲文分類詞彙》(三、稱謂辭)

   吳守禮手稿。(吳昭婉女士捐)

   王育德ê文物

   a.目鏡
   b.萬年筆
   c.〈書き言葉としての台湾語〉(作為書寫語言的台灣語)手稿
   d.〈台湾語の記録〉(台灣語的紀錄)手稿
   e.〈教会ローマ字の話(下)〉(教會羅馬字的話題(下))手稿
   f.〈台湾語の「擬態形容句」〉(台灣語的「擬態形容句」)手稿
   g.〈台湾語の「擬態形容句」〉口頭發表用手稿
   h.「中国語学会第31回大会」簡章:1987年王育德tī(於)東洋大學口頭發表〈台湾語の「擬態形容句」〉的會議簡章。
   i.《台湾語音の歴史的研究》(台灣語音歷史的研究),第一書房,1987。

   更多

   • 吳添羅唸歌演唱(吳現山先生提供)

    吳天羅,雲林縣土庫人,人稱「天羅師」。15歲kin歌á戲班學戲,24歲拜師學藝,創立「旭陽車鼓劇團」,走唱1甲子。歌舞小戲、唸歌等說唱藝術是伊siōng  gâu--ê,koh自編自彈自唱歌á史詩,親像《台灣四百年》、《憨未醒》等,語言活跳,唸歌技巧精練,對台灣民俗文化貢獻tsiâⁿ大,bat得民俗藝術終身成就獎。

    【華語】

    吳天羅,雲林縣土庫人,人稱「天羅師」。15歲跟歌仔戲班學戲,24歲拜師學藝,創立「旭陽車鼓劇團」,走唱一甲子。擅長歌舞小戲、唸歌等說唱藝術,又自編自彈自唱歌仔史詩,如《台灣四百年》、《憨未醒》等,語言活跳,唸歌技巧精練,對台灣民俗文化貢獻很大,曾獲民俗藝術終身成就獎。

    《台灣人民生活史》

    列位先生我總請,
    姓吳號做天羅我ê名,
    我講ê話lóng mā全有影,
    請恁靜靜tsim-tsiok來聽。
    先請前輩老á伯,
    Jī請各位少年家,
    來聽台灣ê經過,
    全都是事實ê問題。
    來聽台灣ê故事,
    全to是事m̄是虛,
    Kui-tsām來聽tsiâⁿ趣味,
    bē-su hō͘ 你看戲看kui pî
    台灣是咱ê寶島,
    原早hit-lō-iû全to是草埔,
    出入全部行小路,
    路邊全是菅草á林投 ô͘ 
    講起台灣khah早大擾亂,
    Hit-tsūn島內koh全tsi̍t-kuá紅毛番,
    Hit tsām tú-á荷蘭來tī leh管,
    鄭成功tsiah來phah台灣。
    趕走荷蘭是鄭成功,
    保持tsit-ê大明國不亡,
    廈門海面tsū-án浮銅kòng,
    直接tio̍h來phah死清朝王。…

    《台灣人民生活史》(節錄)
    吳天羅


    楊秀卿月琴彈唱,楊再興大廣弦伴奏。(財團法人白鷺鷥文教基金會提供)

    楊秀卿,台北縣新店屈尺人,細漢to̍h tshe-mê,10歲sī大人kā伊送hō͘ 歌á仙收養,kin養姊學歌á調,13歲開始sì-kè流浪走唱過日,一生傳承唸歌藝術,唸歌曲牌phong-phài、技巧精練,bat得著薪傳獎、民俗藝術終身成就獎,是國寶級𧂭唸歌藝人,2007年得著第11屆「國家文藝獎」。

    【華語】

    楊秀卿,台北縣新店屈尺人,從小失明,10歲時生父將其送給賣唱人家收養,與養姊學歌仔調,13歲開始四處流浪走唱,一生傳承唸歌藝術,唸歌曲牌豐富、技巧精湛,曾獲薪傳獎、民俗藝術終身成就獎,為國寶級唸歌藝人,2007年榮獲第11屆「國家文藝獎」。

    《台省民主歌》

    He是kua清á朝一故代, 編出一歌hō͘ 恁知,
    台灣ê故事你若bueh了解,創造tsit-ê火車行出來。
    新造火車行鐵枝, 無跤會走mā真正稀奇,
    欽差用謀來想計智,百姓tsit-ê聞名siàu念伊,
    聞名siàu念伊。
    萬般心神用tsi̍t thàng, 創造火車bueh載人,
    就看日子bueh興工, 各地路站tsiah設票房。
    當時火車叫客án-ne欠水螺, beh放盡pōng to̍h ài添火,
    大甲溪中造難過,tshuē無賢人thang收尾。
    Kóng欽差告老tńg家中, 害伊手尾唐景崧,
    咱台灣千軍萬馬將, 無疑反背koh心奸雄。
    鴻章東洋去通日本, bueh tsing滿州光緒君,
    在伊leh phah算koh一半穩, 望bueh hit-ê江山kap伊來對半分。

    說到京城李鴻章, 奸臣想計koh心肝真hiông,
    無想伊本身在朝做宰相, 何用kap伊來去通商。
    鴻章tshuàn想奸臣計, 去通日本來phah高麗,
    假意上殿去奏皇帝, 五路ê港口koh伊盡pé。
    奸臣毒心李鴻章, tsím-á假sian去奏皇上,
    Tsit-ê港口tio̍h ài來pé守, 光緒lia̍h話應鴻章,
    由你主意是免tsham-siông。

    《台灣人民生活史》(節錄)
    楊秀卿


    呂柳仙月琴彈唱。(月球唱片廠股份有限公司提供)

    呂柳仙,本名呂石柳,台北縣人,是1 ê 江湖賣藥 á ê tsheⁿ-mê 藝人,拜師汪思明,是台灣唸歌藝人--nih,唱片灌音siōng tsē--ê,呂柳仙唸歌感情phong-phài,siōng gâu--ê是〈江湖調〉,伊唸歌ê形式保留「唱khah tiōng講」ê 傳統方式。

    【華語】

    呂柳仙,本名呂石柳,台北縣人,是位江湖賣藥盲藝人,師承汪思明,是台灣唸歌藝人中,唱片錄音最多的一位,呂柳仙唸歌深富感情,最擅〈江湖調〉,他的唸歌形式保留「唱重於說」的傳統方式。

    《十殿閻君》(節錄)

    本境城隍kap土地,做好做pháiⁿ先知機,
    土地若知beh繳旨,kám to̍h交hō͘ 善惡司。
    有人做惡講做善,守善犯惡簿tio̍h掀,
    黑無雙差kuāⁿ鐵鍊,tit-beh liáh來地獄受khó͘ -liân。
    黑白無常烏白面,暗查察司kah tsing-sîn,
    判官小鬼行tàu-tīn,tit-beh查斷陽間盡忠民。
    十八地獄分善惡,勸恁m̄-thang做惡毒,
    好心好hīng天送福,pháiⁿ心終世tio̍h勞碌。
    牛頭馬面二將軍,iá有日夜siang-tiûⁿ-sûn,
    凌霄寶殿問一睏,東獄善惡koh再分。
    十殿閻君罰罪嚴,好心好hīng再加添,
    陰間定數buē走閃,好--ê無人敢犯嫌。
    威靈顯赫酆都帝,馬面將軍手來gia̍h釵,
    善惡查察若詳細,beh除pháiⁿ心kui千ê。
    威靈顯赫你若問清楚,做pháiⁿ毒心罪難逃,
    To̍h koh灶君面前先畫號,lia̍h來十殿見閻羅。

    《十殿閻君》(節錄)
   • 台灣gín-á歌

    ● 彰化市中山國小2年3班gín-á兄姊(小朋友)唸謠(曹芬敏小姐提供).
    ● 採 錄:曹芬敏小姐
    ● 採錄時間:2008年3月
    ● 採錄地點:彰化市中山國小2年3班教室。


    火金姑

    (詞:林美雪小姐提供) 火金姑來食茶,
    茶燒燒,買kin-tsio,
    Kin-tsio冷冷,買lîng-gíng,
    Lîng-gíng無肉,買豬肉,
    豬肉油油,買豆油,
    豆油kiâm-kiâm,買李kiâm,
    李kiâm suiⁿ-suiⁿ,買kha-tshuiⁿ,
    Kha-tshuiⁿ臭臭,放大炮,
    大炮我m̄驚,細炮我真驚,
    Gín-á兄,tiām-tiām聽,
    阿舅講古hō͘ 你聽,
    Pu̍t--tsi̍t-ēpu̍t--tsi̍t-ē,真好聽。


    西北雨

    西北雨,直直落,
    Tsit-á魚,
    beh tshuā bó͘ 
    ko͘ -tai兄,phah鑼鼓,
    Hm̂人婆--a,塗sat嫂,
    日頭暗,tshuē無路,
    趕緊來,火金姑, 
    做好心,來tshiō路,
    西北雨,直直落。

    西北雨,直直落,
    白鴒鷥,來趕路,
    盤山嶺,過山河,
    Tshuē無siū,pua̍h tsi̍t tó,
    日頭暗,beh tsuáⁿ好?
    土地公,土地婆,
    做好心,來tshuā路,
    西北雨,直直落。


    IT--Ê PŌNG米PHANG

    It--ê pōng米phang,
    Jī--ê炒韭菜,
    Saⁿ--ê
    tshiâng-tshiâng-kún,
    Sì--ê炒米粉,
    Gō͘ --ê gō͘ 將軍,
    La̍k--ê做囝孫,
    Tshit--ê分tsi̍t半,
    (你tsi̍t半,我tsi̍t半,無夠看,無夠看。)
    Peh--ê peh羅山,
    Káu--ê káu嬸婆,
    Tsa̍p--ê lòng大鑼,
    Tsa̍p-it--ê pûn鼓吹,
    Tsa̍p-jī--ê賣豆花,
    (豆花tshia倒tàⁿ,西瓜nn̄g角半。)
    Tsa̍p-saⁿ--ê thîn汽水,
    Tsa̍p-sì--ê真iau鬼,
    Tsa̍p-gō͘ --ê燒火炭,
    Tsa̍p-la̍k--ê m̄敢看,
    (M̄敢看!M̄敢看!)
    Tsa̍p-tshit--ê走去看,
    Tsa̍p-peh--ê燒tsi̍t半,
    Tsa̍p-káu--ê so紅圓,
    Jī-tsa̍p--ê thàn大錢。


    《台灣國風:雙溪相褒歌》

    手gia̍h鐵釘釘大柱,
    無疑àu柴釘buē tiâu,
    想bueh kah哥盡心妙,
    無疑hō͘ 哥你先hiau。

    我娘生做bái kah老,
    面肉khioh-kíng幾十溝,
    Hō͘ -sîn heh--落全m̄走,
    有時nge̍h tióh kui碗頭。
     
    有心phah石石tsiâⁿ磚,
    有心開林林tsiâⁿ園,
    Bueh去娘厝m̄驚遠,
    暗頭行到bueh天光。

    地下透風起塗粉,
    天頂落雨起烏雲,
    為娘掛吊心頭悶,
    飯(puīⁿ)來bē食ám bē吞。

    手gia̍h柴刀bueh剉楓(puiⁿ),
    楓á剉倒心黃黃(uîⁿ),
    我娘離君路頭遠(huīⁿ),
    叫嫂心頭m̄ tio̍h酸(suiⁿ)。


    ● 唸唱:黃朱束等人
    採錄:林金城等人
    出版:昊天嶺文史工作室
    (林金城先生提供)

    ● 採錄時間:2005年6月到8月。
    ● 採錄地點:雙溪鄉Tuā-pê (泰平村)。

    《恆春民謠:思想枝》

    思想起,祖先堅心過台灣,
    也m̄知台灣生做tsit-ê sám-mi̍h款。
    思想起,海水kài深to̍h 來反烏,
    Tī海山teh浮phioh你心肝苦。
    思想起,烏水bueh過幾重心khah會清,
    Tú tio̍h風颱teh ká大湧,
    Uî ê leh taⁿ頭taⁿ來看天頂,
    Iá uî ê leh想án-ne teh問神明。
    思想起,神明保佑祖先來,
    海底千萬m̄-thang來做風颱,
    台灣後來好所在,
    經過三百年後tsiâu-tsiâu知。

    陳達
    ● 陳達彈唱恆春民謠。(臺灣商務印書館提供)

    陳達,屏東縣恆春人,有「民謠宗師」ê稱號,是1位有名ê台灣民間歌手,歌聲滄桑,歌詞tsiâⁿ有詩境,配月琴ta唱ê感情tsìok phong-phài,tī 70年代伊ê歌聲轟動台灣,koh ē-hiáu即景生情自編自彈自唱,是恆春民謠ê重要藝師。

    【華語】

    陳達,屏東縣恆春人,有「民謠宗師」之稱,是位知名的台灣民間歌手,歌聲蒼涼,歌詞富有詩境,加上搭配月琴清唱的情感十分豐富,70年代其歌聲曾風靡台灣,更能即景生情自編自彈自唱,為恆春民謠重要藝師。

    《恆春民謠:楓港調》

    第一艱苦斧頭刀,
    第二艱苦籃thīn索,
    是阮窮父來sàn母,
    上山落嶺無奈何。

    第一煩惱家內sàn,
    第二煩惱囝細漢,
    山窮海竭無tiàng thàn,
    Tuè人過日真困難。

    朱丁順
    ● 朱丁順彈唱恆春民謠。(周定邦先生提供)

    朱丁順,屏東縣恆春人,一生傳唱恆春民謠,牽sai-á無數,是恆春半島社區文化營造ê重要民間藝師,伊kā生活體驗kap各種民謠曲調結合,koh自篇歌詞kap「恆春小 調」,歌聲充滿滄桑,是恆春地區民謠彈唱ê高手,專輯bat入圍金曲獎,是1位國寶級薪傳獎民族藝師。

    【華語】

    朱丁順,屏東縣恆春人,一生傳唱恆春民謠,桃李滿天下,是恆春半島社區文化營造重要民間藝師,將生活體驗與各種民謠曲調結合,又自篇歌詞及「恆春小調」,歌聲充滿滄桑,是恆春地區民謠彈唱高手,專輯曾入圍金曲獎,是位國寶級薪傳獎民族藝師。

   • ●《青春嶺》

    1936,陳達儒作詞,蘇桐作曲,勝利唱片公司發行。(黃士豪先生提供)

    ●《鑼聲若響》

    1955,林天來作詞,許石作曲,月玲唱,女王唱片發行。(黃士豪先生提供)

    ●《送君曲》

    1940,李臨秋作詞,姚讚福作曲,純純唱,日東唱片發行(愛國流行歌)。(黃士豪先生提供)

    ●《桃花泣血記》

    1932,詹天馬作詞,王雲峰作曲,純純唱,古倫美亞唱片發行。(黃士豪先生提供)

    ●《點燈紅》

    1914年Nipponophone(日本蓄音器商會)公司發行,是現此時出土的曲盤--nih,台灣人siōng早(最早)的台語灌音。(黃士豪先生提供)

   更多

莩 íⁿ / 萌芽 / SPROUTING / Puh-íⁿ

  • 1930年代ê鄉土文學論戰是台灣作家頭1 kái思考著文學語言ê問題,

   tī戰後1980年代ê台語文學論戰--nih,作家mā針對台語文學ê定義kap內涵有真鬧熱ê爭論。本區beh透過論戰文章、報紙來紹介台灣文學史--nih ê台語文學論戰,呈現台語文學理論建構ê過程kap意義。

   【華語】

   1930年代的鄉土文學論戰是台灣作家首次思考文學語言的問題,戰後1980年代的台語文學論戰中,作家也針對台語文學的定義及內涵有熱烈的爭論。本區透過論戰文章、報紙來介紹台灣文學史上的台語文學論戰,呈現台語文學理論建構的過程和意義。

   更多

  • 《南音》創刊號

   1932,南音文藝雜誌社。《南音》--nih(內)的台灣話文討論區,為1930年代鄉土文學/台灣話文論爭提供了討論kap (及)實踐的園地。(龍瑛宗先生捐)

   《解剖明弘君的愚論》

   1933年黃石輝發表tī《台灣新民報》ê〈解剖明弘君的愚論〉。

   《台灣文學正名》

   2006,台灣海翁台語文教育協會出版。

   《1960年5月第二屆第三次諮詢委員會議紀錄》

   包含「報告事項」、「教育部函」、「致穆克禮牧師的信」。(劉玉鶯小姐捐)

   《第二次為研究政府禁止教會使用拼音字母座談會紀錄》

   1968年4月9日,門諾會宣教師、循理會、長老教會、聖經公會、天主教會等團體針對政府禁止羅馬字kap (及)原住民語的討論。(劉玉鶯小姐捐)

   用台灣話做詩,用台灣話做文,用台灣話做小說,用台灣話做歌曲。

   你是台灣人,你頭戴台灣天,腳踏台灣地,眼睛所看見的是台灣的狀況,耳孔所
   聽見的是台灣的消息,時間所歷的亦是台灣的經驗,嘴裡所說的亦是台灣的語
   言,所以你的那枝如椽的健筆,生花的彩筆,亦應該去寫台灣的文學了。台灣的
   文學怎樣寫呢?便是用台灣話做文,用台灣話做詩,用台灣話做小說,用台灣話
   做歌曲,描寫台灣的事物。
   ─節錄自 黃石輝〈怎樣不提倡鄉土文學〉
   《伍人報》第9號-第11號,1930年8月16日-9月1日

   不夠作為文學的利器,台灣話還且幼稚,所以要主張中國的白話。

   鄉土文學是發生於十九世紀的末葉建立在德國文壇的。…因為它的內容過於泛渺,沒有時代性,又沒有階級性…一到今日完全的聲消跡絕了。我所要反對先生用台灣話作文寫詩者,並不是俗與不俗、雅與不雅,就是我們台灣話還且幼稚,不夠作為文學的利器,所以要主張中國的白話──如日本各地方標準東京語──一樣,而來從事我們的創作 。…此外,我們標準中國白話可以直接使用文字表現內在的必然,讀者也不至於誤會字義,而且到處也可以通行。

   ─節錄自 毓文〈給黃石輝先生—鄉土文學的吟味〉
   《昭和新報》140.141號,1931年8月1日8日

   進一步要為建立非中國文化體系的台灣文化而努力。

   不管是三0年代或八0年代的台語文學運動,都不是為發揚中國文化而努力的,那些主張用台語白話文寫作並積極參與耕耘的人,絕大部分都不把台語文學放在中華文化的旗幟下,不僅如此,還進一步要為建立非中國文化體系的台灣文化而努力。

   在台灣,必須發展台語的書寫文,雖然這個運動來自政治或其他反台灣的壓力仍大,但沒有台文,台灣本土文化的寶貴財產便會逐漸遺忘喪失。

   ─節錄自 林央敏〈不可扭曲台語文學運動—駁正廖咸浩先生〉
   《民眾日報》副刊,1989年7月910日

   環繞在「台語文學」旗幟下的閩南語文學創作,其理論完全建立在兩大謬誤之上。

   以閩南話創作的嘗試一方面固然是對於普通話文化霸權過度伸張的反彈,另一方面則更肯定地方文化中樞地位,突顯中華文化博大精深的努力。可惜的是,環繞在「台語文學」旗幟下的閩南語文學創作,其理論完全建立在兩大謬誤之上,之一是「台語文學」繼承了白話文學運動以及所有反形式主義運動的盲點—言文合一。謬誤之二是它接收了因台灣意識激化成「準民族主義」而衍生的「正統心態」或「霸權心態」。

   ─節錄自 廖咸浩〈需要更多養分的革命—「台語文學運動」理論的盲點與囿限〉
   《自立晚報》本土副刊,1989年6月16日

   五十年來獨尊華語、迫害其他族語的「國語政策」,才是族群和諧的障礙。

   誠然,目前使用台語寫作,會像陳女士所說的,但這絕非是「台語寫作要不得」的正當理由。陳女士雖然是台灣人,也可能會講流利的台灣話,但這不表示陳女士可以不經學習就能認識台文。

   只要台語文成為台灣義務教育的正式用語(之一),很快就可以讓台灣人讀得懂台語作品。我個人不認為將語言文化定於一尊,尤其是以外來的(至少是慢來的)且少數族群的語文為共通語可以推動族群和諧,要是只為了一項溝通「便利」,當初如果教育本來就有80%人口會講的台語,啟不是更容易達成所謂的「統一的語言文字」,為何非定於北京語文不可?可見當時至今「推行國語」的動機不是單純的為了「便利」相反的,五十年來獨尊華語、迫害其他族語的「國語政策」,才是族群和諧的障礙。

   ─節錄自 林央敏〈用民族的語言寫作真要得—駁陳若曦女士的中國本位觀〉
   《民眾日報》副刊,1996年6月30日-7月1日

   過去台語受歧視是事實,但糾正歷史不必非要「負負得正」不可,貴在汲取教訓。

   王禎和的早期作品,懂台語的人即使讀來拗口卻能心領神會。目前一些純台語文章,我這個台灣人也看不懂,要靠猜謎或反覆朗讀才略知一二,最後只好放棄。

   過去台語受歧視是事實,但糾正歷史不必非要「負負得正」不可,貴在汲取教訓。相反的,我們更要利用這個得來辛苦的一項便利,即全省有個統一的語言文字,以推動族群和諧。

   ─節錄自 陳若曦〈台語寫作要不得〉
   《中國時報》副刊,1996年6月10日

   更多

  • ● 《台灣語言政策大事紀(1895~2007)》

   【參考資料】

   1.吳欣陽,〈附錄2、日治時期語言相關規範與大事簡表〉,《台灣近代型國家語言法令之形成與演變》,台灣大學法律學研究所碩士論文,2004。

   2.李勤岸,〈語言政策與台灣獨立〉,《語言政治與政策》,台北:前衛出版社,1996。

   3.李雄揮,〈台灣歷史各時期語言政策之分析比較〉,《語言人權語語言復振學術研討會論文集》,台東大學語文教育學系,2004。

   4.施正鋒、張學謙著,〈附錄4、台灣語言人權大事記〉,《語言政策及制定『語言公平法』之研究》,台北:前衛出版社,2003。

   更多

釘根 / 扎根 / ROOTING / Tìng-kin

  • 台語文學經過tsē-tsē台語文作家ê phah-pià、釘根tsiah有今á日ê光景。

   本區beh展示台語文學作家ê成就,包含戰前重要台語作家ê作品kap戰後代表性作家ê手稿ia̍h是作品。
   Tī-tsia咱ē-tàng了解台語文學3種無kāng ê書寫系統:全羅、漢羅、全漢。

   【華語】

   台語文學經過諸多台語文作家的努力、扎根才有今日的風景,本區要展示台語文學作家的成就,包括戰前、戰後代表性作家的手稿或作品。(順序按照出生年代排列)在此,我們將可了解台語文學三種不同的書寫系統:全羅、漢羅、全漢。

   更多

  • 鄭溪泮

   Tēⁿ Khe-phuàn鄭溪泮(1896-1951)
   台南縣永康蜈蜞潭人。牧師、作家、作曲家兼作詞家,著作有白話字小說《Chhut-Sí-Sòa》(出死線)等。

   《Chhut-Sí-Sòaⁿ》(生死線)

   ● 年份: 西元1926年

   ● 備註: 複製品

   長榮中學提供

   賴仁聲

   Luā Jîn-sing 賴仁聲(1898-1970)

   台中人,本名賴鐵羊。牧師、作家,著作有白話字小說《Án-niâ ê Ba̍k-sái》(俺娘ê目屎)等。

   《Khó-ài ê Siû-jîn》(可愛ê仇人)

   ● 年份: 西元1960年

   ● 備註: 大順教會捐

   賴仁聲著《Thiàⁿ Lí Iâⁿ Kè Thong Sè-Kan》(疼你贏過thong世間)

   ● 年份: 西元1955年

   ● 備註: 蘇蕙蓁女士捐

   蔡培火

   Tshuà Puê-hué 蔡培火(1889-1983)
   雲林縣北港人,號峰山。提倡台語羅馬字運動,著作有台語白話字
   散文集《Cha̍p-Hāng Kóan-Kiàn》(十項管見)等。

   《Cha̍p-Hāng Kóan-Kiàn》(十項管見)

   ● 年份: 西元1925年

   ● 備註: 白話字散文集。 (大順教會捐)

   賴和

   Luā Hô 賴和(1894-1943)
   彰化人,本名賴河,筆名有懶雲、甫三、安都生、灰、走街先…等。醫生、詩人、小說家,著作有小說〈富戶人的歷史〉等。

   富戶人的歷史

   ● 備註: 手稿。
   (賴和文教基金會提供)

   一個同志的批信

   ● 年份:西元1935年12月
   ● 備註:灰(賴和筆名)著,《台灣新文學》創刊號。
   (賴和文教基金會提供)

   許丙丁

   Khó͘  Piá-ting 許丙丁(1900-1977)
   台南人,字鏡汀,號綠珊盧主人。南管音樂推廣者,台灣流行音樂家、文學家,著作有小說《小封神》等。

   小封神腳本(上集)

   ● 備註:劇本手稿。
   (許丙丁先生捐)

   許丙丁(1900-1977)劇本手稿

   ● 備註:(許丙丁先生捐)

   1946年台語戲劇社合照

   社員是台灣師範學院的學生,相片後面註明:「天未亮(日光改編)在師院禮堂表演後,台語戲劇社有關社員合照」,1946。前排的正pîng 1(右1):朱實,正pîng 2:鄭澤雄,正pîng 5:鄭鴻溪;中排11:蔡德本;後排的正pîng5(右5):林亨泰,正pîng 16:楊英風,正pîng 24:林曙光。(蔡德本先生捐)

   林學恭牧師五幕劇(白話字)

   陳降祥編,潮州基督教會,《林學恭牧師五幕劇》,白話字劇本,1953。(鄭進明先生提供)

   慶祝救主聖誕劇集(白話字)

   潮州基督教會,《Khèng-chiok kìu-chú Sèng-tàn》(慶祝救主聖誕)劇集,白話字劇本,1951。(鄭進明先生提供)

   林茂生《路德改教歷史戲》

   林茂生(1887-1947)著《LŌ͘ -TEK KÁI-KÀU LE̍K-SÚ HÌ》(路得改教歷史戲),1925,白話字劇本。(王興武牧師捐)

   帝君庄的祕史(一)

   愁洞(本名蔡秋桐1900-1984)著〈帝君庄的秘史〉,《新高新報》,1930-1931。(複製品)

   林宗源手稿:〈番薯的話〉

   林宗源(1935-)著〈番薯的話〉,手稿。(林宗源先生捐)

   林央敏手稿:〈犁著好年冬〉

   林央敏(1955-)著〈犁著好年冬〉,手稿。(林央敏提供))

   陳明仁手稿:〈A-chhûn〉

   陳明仁(1954-)著〈A-chhûn〉,1998。(陳明仁先生捐)

   黃勁連手稿:〈阿嘉.阿嘉〉

   黃勁連(1946-)著〈阿嘉,阿嘉〉,手稿。(黃勁連先生捐)

   陳雷手稿:小說〈鄉史補記〉

   陳雷(1939-)著〈鄉史補記〉,手稿。(陳雷先生提供)

   陳雷手稿:戲劇〈有hī沒嘴〉

   陳雷(1939-)著〈有hī沒嘴〉(有耳無嘴),手稿。(陳雷提供)

   李勤岸手稿:〈海翁宣言〉

   李勤岸(1951-)著〈海翁宣言〉,手稿。(李勤岸先生捐)

   胡民祥手稿:〈蟬仔聲〉

   胡民祥(1943-)著〈蟬仔聲〉,手稿。(胡民祥先生捐)

   胡民祥《茉里鄉紀事》

   胡民祥(1943-)著《茉里鄉紀事》,2004。

   宋非我(1916-1992)著〈蓬萊仙島〉

   1962,406行故事詩。(《2.28:文學和歷史》,人間,2006)

   廈語短篇小說集

   廈語社,《廈語短篇小說集》第一集,1924。(楊淑欣牧師捐)

   林央敏《胭脂淚》

   林央敏(1955-)著《胭脂淚》,2002。

   黃勁連《潭仔墘手記》

   黃勁連(1946-)著《潭仔墘札記》,1982。

   陳雷《永遠ê故鄉》

   陳雷(1939-)著《永遠ê故鄉》,1994。

   李勤岸《咱攏是罪人》

   李勤岸(1951-)著《咱攏是罪人》,2004。

   林宗源《林宗源台語詩精選集》

   林宗源(1935-)著《林宗源台語詩精選集》,1995。

   陳明仁《A-chhun》

   陳明仁(1954-)著〈A-chhûn〉,1998。

   宋澤萊《一枝煎匙》

   宋澤萊(1952-)著《一枝煎匙》,2001。

   方耀乾《將台南種佇詩裡》

   方耀乾(1959-)著《將台南種佇詩裡》,2002。

   沙卡布拉揚《孤鷹》

   沙卡布拉揚(1942-)著《孤鷹》,1997。

   莊柏林《莊柏林台語詩集》

   莊柏林(1932-)著《莊柏林台語詩集》,1995。

   張春凰《青春e路途》

   張春凰(1953-)著《青春e路途》,1994。

   陳金順《思念飛過嘉南平原》

   陳金順(1966-)著《思念飛過嘉南平原》,2005。

   周定邦《義戰噍吧哖》

   周定邦(1958-)著《義戰𡸷吧哖》,2001。(周定邦先生捐)。

   陳正雄《風中的菅芒》

   陳正雄(1962-)著《風中的菅芒》,2001。

   藍淑貞《台灣圓仔花》

   藍淑貞(1946-)著《台灣圓仔花》,2005。

   胡長松《槍聲》

   陳金順(1966-)著《思念飛過嘉南平原》,2005。

   向陽《土地的歌》

   向陽(1955-)著《土地的歌》,1985。

   林沉默《林沈默台語詩選》

   林沈默(1959-)著《林沈默台語詩選》,2001。

   路寒袖《春天个花蕊》

   路寒袖(1958-)著《春天个花蕊》,1995。

   清文《虱目仔ê滋味》

   清文(1959-)著《虱目仔ê滋味》,2006。

   蔣為文《海翁》

   蔣為文(1971-)著《海翁》,1996。

   王貞文《天使》

   王貞文(1965-)著《天使》,2006。

   林文平《黑松汽水》

   林文平(1969-)著《黑松汽水》,2001。

   江秀鳳《薰衣草的姑娘》

   江秀鳳(1958-)著《薰衣草姑娘》,2005。(江秀鳳小姐捐)

   柯柏榮《娘仔豆的春天》

   柯柏榮(1965-)著《娘仔豆的春天》,2006。

   陳廷宣《葡萄雨》

   陳廷宣(1980-)著《葡萄雨》,2005。

   楊照陽《暗時的後窗》

   楊照陽(1954-)著《暗時的後窗》,1995。

   鄭雅怡《Góa ū chi̍t ê bāng》

   鄭雅怡(1963-)著《Góa ū chi̍t ê bāng》(我有一個夢),1998。

   更多

  • 【漢羅】

   1. 陳雷《鄉史補記》

   咱chia美麗島美麗鄉pû-á寮附近,自來人口無chē,總是代誌大大小小koh也bē少。特別是蕃á田ê兵營soá來了後。過去有一段時間,有流行一寡龜怪ê謠言,m̄知tī tang時開始,大概是gín-á先講--ê,後--來大人也有teh講,傳來傳去,真久傳bē soah。

   2. 陳明仁〈A-chhûn〉

   A-chhûn mā tī寮á內, i看我ak gah kui身軀, 就用圍軀(su)巾á kā我chhit頭面, ōan-nā chhit, ōan-nā唱歌,是我m̄-bat聽--過ê。外口雨聲真大,m̄-koh,我kan-ta 聽著i ê歌聲,感覺世間tú chhun góan 2人。

   3. 李勤岸〈海翁宣言〉

   阮小可曲痀ê形狀
   M̄是teh揹五千年ê包袱
   是阮beh kā家己彎做
   希望飽滿ê弓

   【全漢】

   1. 黃得時〈美麗島〉

   你看咧!一、二、三,
   水牛食草過田岸,
   鳥鶖娘仔來作伴,
   甲脊頂騎咧看高山。
   美麗島,美麗島,咱台灣。

   2. 陳達儒〈白牡丹〉

   白牡丹,笑呅呅,
   妖嬌含蕊等親君,
   無憂愁,無怨恨,
   單守花園一枝春。

   3. 王昶雄〈阮若打開心內的門窗〉

   阮若打開心內的門,
   就會看見五彩的春光。
   雖然春天無久長,
   總會暫時消阮滿腹心酸。

   4. 林宗源〈講一句罰一元〉

   講一句罰一元,
   台灣話真俗,
   阮老父逐日予我幾張新台幣。

   5. 林央敏〈吥通嫌臺灣〉

   咱若愛祖先,
   請你吥通嫌台灣,
   土地雖然有較隘,
   阿爸的汗,阿母的血,
   沃落鄉土滿四界。

   6. 黃勁連〈抱著咱兮夢〉

   抱著咱兮夢,
   有一工有一工,
   一定唔是眠夢,
   春花開出咱兮美夢,
   咱會完成祖先兮心願,
   完成祖先兮夢。

   7. 胡民祥〈楓樹葉仔的心事〉

   佇山谷溪墘,有一片楓樹林,楓樹滿山坪。楓樹將根定佇山谷兼溪岸,樹根定佇山坪,怹食山坪谷地溪邊的土水。阮是楓樹林身軀千千萬萬的葉仔,楓樹是阮寄生的岫,透過楓樹,溪谷山坪是阮生湠的本土。

   【全羅】

   1. Tēⁿ Khe-phòan《Chhut-sí-sòaⁿ》

   Tâi-lâm chhī-gōa chi̍t só͘ -chāi, kó͘ -chhêng chin chē,tek-phō ām-ām, put-sî chhiū-ba̍k chhiⁿ chhùi, pah-hoe siông-khui. Ta̍k-ji̍t poe-chiáu, chheng-chheng bān-bān, tī hit chhiū-téng, ki-ki-kiuh-kiuh, poe-lâi-poe-khì, chhiū-nâ ê bō͘ -sēng thang chai, ná-chún Sèng-chheh kóng, Kóa-chhài tōa-châng, poe-chiáu lâi hioh i ê ki.

   2. Chhòa Pôe-hóe《CHA̍P-HĀNG KOÁN-KIÀN》

   Tāi-ke tio̍h koáⁿ-kín lâi o̍h Lô-má-jī. Lán nā lóng bat Lô-má-jī lán ē thang tit-tio̍h chē-chē ê piān-gî, put-lūn Lōe-tē-lâng á-sī Pún-tó-lâng, bô-lūn ta-pō͘  cha-bó͘ , tōa-lâng á-sī gín-ná, ū ha̍k-būn á-sī bô--ê. Goân-lâi giân-gú bûn-jī sī tì-sek ê chhng-khò͘ , ia̍h-sī lâng ê sim-koaⁿ beh saⁿ kau-pôe ê mn̂g-lō͘ .

   更多

Suan 藤 / 茁壯 / FLOURISHING / Suan-tîn

  • 台語文學khioh去個人ê phah-pià,mā ài配合刊物ia̍h是透過社團ê推sak,tsiah會suan-tîn大欉

   本區beh紹介代表性ê台語文雜誌kap社團,thang了解90年代前後文學結社kiau文學刊物phong-phài多元發展ê特色。

   【華語】

   台語文學除了個人的努力外,還須配合刊物或社團的推展方能茁壯,本區要介紹代表性的台語文雜誌與社團,以便了解90年代前後文學結社與文學刊物豐富多元發展的特色。(順序按照創刊、創社的年代排列)

   更多

  • 《TÂI-OÂN GÚ-BÛN GUE̍H-PÒ (台灣語文月報)》

   1977~1979,1978年改名《TÂI-OÂN LŪN-PÒ (台灣論報)》。台灣語文推廣中心,李豐明等編輯,漢羅合用。戰後國外第一份以推sak(推廣)台語文運動為目標的綜合雜誌。(鄭良光先生捐)

   《台語文摘》

   1989.8.15~1995,1992.1.15革新一號創刊,已經停刊。台語社同仁會,台語文摘雜誌社,洪惟仁編輯。Siōng早想著(最早想到)用組織的方式來集合台語文運動者kap (和)作家的社團綜合雜誌。(李魁賢先生捐)

   《HONG-hiòng》(風向)

   1989.11~1992.9(1-18),停刊。屏東高樹長老教會,陳義仁牧師編輯。刊載hō͘ (讓)信徒ē-sáí tī(可以在)生活中實踐的觀念文章,全文使用白話字,標題加華文。(陳義仁牧師捐贈)

   《蕃薯詩刊》創刊號:《鹹酸甜的世界》

   1991.5.25~1996.6.10(1-7),停刊。蕃薯詩社,黃勁連編輯。第一本文學ti̍k(文學性)的台語文學雜誌,以詩為主。

   《台語風》

   1992.6~1994,停刊。台灣語文促進會,吳秀麗編輯。綜合雜誌。(吳秀麗小姐提供)

   《台文通訊》

   1991.7.1創刊,發行中。李江卻台語文教基金會,蘇正玄等編輯。發行時間Síōng長(最長)的台語刊物,注重對語言文化hām(和)政治社會關係的分析評論,逐期攏有(每期都有)刊台語小說。(巫永福先生捐)

   《台灣語文研究通訊》

   1994.6.20創刊,1996.7.30改名《台灣語文研究雜誌》,已經停刊。台中台灣語文研究社,莊勝雄編輯。綜合雜誌。

   《茄苳台文月刊》

   1995.5.28~1999.4.1,停刊。台語文推展協會,林央敏編輯。(李魁賢先生捐)

   《掖種》

   1995.6.1 ~2005.3(1-39),停刊。台語社,林文平編輯。綜合雜誌。(巫永福先生捐)

   《台語世界》

   1996.4~1997,停刊。台語世界雜誌社,廖長超編輯。綜合雜誌。(吳長能先生捐)

   《台文BONG報》

   1996.10.15創刊,發行中。台文罔報雜誌社,陳明仁、廖瑞銘等編輯。文學綜合雜誌,推sak(推廣)漢羅合用的文學創作,培養用漢羅或是全羅寫作的作家。(李魁賢先生捐)

   《時行台灣文月刊》

   1998.11.5~2004.5(1-37期),停刊。時行台語文會,沈冬青、黃淑惠等編輯。綜合雜誌。(張春凰小姐捐)

   《菅芒花詩刊》創刊號:《菅芒花開》

   「鄉城台語讀書會」創刊,1997.6.15~1998.7,黃勁連編輯。2000.9.30「台南市菅芒花台語文學會」發行革新號,方耀乾編輯,發行中。(周定邦先生捐)

   《菅芒花台語文學》

   1999.1.1創刊,停刊。文學雜誌。前3期是鄉城文教基金會發行,方耀乾編輯;第4期是台南市菅芒花台語文學會發行,周定邦編輯。(周定邦先生捐)

   《蓮蕉花台文雜誌》

   1999.1.20創刊,發行中。蓮蕉花台文雜誌社,賴妙華等編輯。綜合雜誌。(楊照陽先生捐)

   《TGB通訊》

   1999.10創刊,發行中。TGB學生台灣語文促進會,陳德樺編輯。1999年「學生台灣語文促進會」為著鼓勵成員寫台文文章,用「內部通訊」的方式,1月日出刊1期《TGB通訊》。(陳德樺先生捐)

   《Tâi-ôan-jī》

   2000.5.20創刊,發行中。高雄台語羅馬字研習會,鄭詩宗編輯。《Tâi-ôan-jī》就是《台灣字》,簡稱TOJ,是一本完全使用台灣羅馬字的綜合雜誌。(張復聚先生捐)

   《島鄉台語文學》

   1998.1.15試刊,1998.3.30~2004.3.30(1-31期),停刊。島鄉台文工作室,陳金順ka-tī (獨自)出資、主編、發行。文學綜合雜誌。(巫永福先生捐)

   《海翁台語文學》

   2001.2創刊,發行中。開朗雜誌事業有限公司,黃勁連編輯。文學性和教育性兼顧的台語文學綜合雜誌。

   《台文戰線》

   2005.12創刊,發行中。台文戰線,陳金順、胡長松編輯。文學創作和評論兼顧的文學雜誌。

   更多

  • 蕃薯詩社

   1991年林宗源、黃勁連、林央敏、李勤岸、陳明仁等人發起、創立的台灣第一個台語詩社,出版第一份純文學刊物《蕃薯詩刊》。
   蕃薯詩社成立報導(資料來源:1991.5.27《民眾日報》)蕃薯詩社《宗旨》(資料來源:《蕃薯詩刊》創刊號)

   台語文推展協會

   1995年成立,是以推展台語文、釘根台灣民族意識、復興本土文化、發展台灣新文化為宗旨的運動組織,出版《茄苳台文月刊》,創會會長是林央敏。台語文推展協會成立大會相片(林央敏先生提供)

   台南市菅芒花台語文學會

   1998年黃勁連、施炳華、方耀乾、周定邦、陳正雄kap(及)藍淑貞等人成立ê,推sak(推廣)母語運動、台語教學kiau(與)台文創作,前身是1996年成立ê「鄉城台語讀書會」,出版《菅芒花詩刊》(1997~)、《菅芒花台語文學》(1999-2001)成立大會相片,1998。(陳正雄提供)木匾(周定邦提供)

   台文戰線

   2005年7月16日舉行成立會議,社長林央敏,地點鹿港,12月創刊《台文戰線》。注重台語文學創作,鼓吹台語文學評論。Tī 鹿港創社時合照。(陳金順先生提供)

   台灣羅馬字協會

   2001年8月19日成立,地點:台北淡水真理大學。永久會址:高雄市,歷任理事長有張復聚、陳明仁、林清祥、蔣為文kap(及)何信翰。宗旨是為著推行台灣羅馬字的研究和普遍化,建構多元、開放kiau(和)互相尊重的台灣文化。成立大會相片。(張復聚先生提供)

   李江却台語文教基金會

   李江却台語文教基金會tī(於)1990年創立,是長期提倡台灣各族群母語、發展母語文學、文化的機構。

   更多

開花 / 花開 / BLOSSOM / Khui-hue

  • 本區beh呈現台語文學營、台語文學學術研討會kap台語文學獎等

   本區beh呈現台語文學營、台語文學學術研討會kap台語文學獎等台語文運動、推sak hām學術研究ê情形,mā紹介phong-phài ê台語文學選集、學術論文,回顧台語文學uì體制外行入體制內ê kha跡kap成果。

   【華語】

   本區呈現台語文學營、台語文學學術研討會與台語文學獎等台語文運動、推廣及學術研究的情形,也介紹豐富的台語文學選集、學術論文,回顧台語文學從體制外進入體制內的過程及成果。

   更多

  • 台語文學學術研討會

   2005,第一屆台語文學研討會,國家台灣文學館籌備處主辦,地點:國家台灣文學館籌備處國際會議廳。

   台灣羅馬字國際研討會

   2004台灣羅馬字國際研討會:2004,第一屆台灣羅馬字國際研討會,地點:國家台灣文學館籌備處國際會議廳。

   北美洲台語文夏令會

   第一屆北美洲台語文夏令會,1995年,台灣獨立建國聯盟美國本部主席蔡正隆tī (於)休士頓發起,第二冬改名世界台語文夏令會,由鄭良光接tī加州辦。後來改做「世界台語文化營」。

   南鯤鯓台語文學營

   第四屆、第五屆南鯤鯓台語文學營簡章:2000、2001,榮後文教基金會主辦。(莊柏林先生提供)
   第五屆南鯤鯓台語文學營全體學員合影:2001,榮後文教基金會主辦,tī (於)台南縣北門鄉南鯤鯓代天府槺榔山莊。(莊柏林先生提供)

   海翁台灣文學營

   第一屆海翁台灣文學營:2005,第一屆「海翁台灣文學營」 tī (於)台南市鹿耳門天后宮舉行,台灣海翁台語文教育協會主辦。

   台語文學獎

   ● 李江却台語文教基金會台語文學獎:「2006阿却賞」評審kap (及)得獎者合影。(李江却台語文教基金會提供)
   ● 海翁台語文學獎:台灣海翁台語文教育協會主辦。

   台語文學選

   《2006台語文學選》:陳金順、施俊州編,府城舊冊店出版。頭一本台語文學年度選集。

   更多

結籽 / 結果 / FRUITFULNESS / Kiat-tsí

  • 本區主要beh展示台語文學年表kap文學地圖,hō͘  ta̍k-ê了解台語現代文學發展ê kha跡。

   Uì 1885年白話字tsiâⁿ做台語文學ê書寫文字開始,台語文學ê發展ē-sái講是路途khám-khiat,khioh去30年代kap 80年代ê文學論戰mài講,kan-na殖民政權ê thún-ta̍h,主客觀因素ê影響to̍h hō͘ 台語文學ê火íⁿ kiōng-beh hua--去,ka-tsài,有tsi̍t陣作家m̄驚艱苦,堅心beh用父母話來創作ka-tī ê文學,tsiah粒積bē少咱ê文學作品,相信tī 未來咱ē-tàng看tio̍h koh-khah tsē人加入「嘴講父母話,手寫台灣文」ê陣營,hō͘ 咱台灣文學開花、結籽。

   【華語】

   本區主要展示台語文學年表及文學地圖,讓大家了解台語文學發展的足跡。自1885年白話字成為台語文學的書寫文字開始,台語文學的發展可說路途坎坷,遑論30年代及80年代的文學論戰,僅是殖民政權的蹂躪及主客觀因素的影響,即讓台語文學奄奄一息,幸好有一群不怕艱難的作家,堅持以母語創作,累積了不少文學作品,相信未來我們一定可以見到更多人加入母語創作的陣營,讓台灣文學開花結果。

   更多

  • 《台語文學史簡冊:台語文學的起源與發展》

   方耀乾著,2005。

   《台語文學概論》

   張春凰、江永進、沈冬青著,2001。

   更多

  • 更多